Kursplan: Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande

8494

Webbinarier - Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är lärarstudenternas möte med verkligheten och central för en lärarutbildning av god kvalitet. Men vår undersökning visar på bristande likvärdighet och otillräckliga resurser för studenternas handledare. Pengarna som öronmärkts för VFU kommer inte handledarna till del, och arbetsgivarna avsätter inte rimlig tid för uppdraget. Kontakta din VFU-handledare, ställ nyfikna frågor om platsen du ska vara på. Fråga om det är något du behöver ta del av innan du är på plats. Det är uppskattat om du mailar över några ord om dig själv som person, dina ambitioner och funderar över anledningen till att just du vill bli förskollärare.

Vfu handledare södertörn

  1. Babyloniernas talsystem
  2. Yoga city stockholm

Välj rätt ingång så får du anpassad information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom socionomprogrammet. VFU-besök (student, handledare och VFU-lärare). Högskolan bjuder in till handledarträffar i anslutning till och/eller under VFU- pe - rioden för att samtal kring pedagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedöm - ning. Under VFU–perioden har studenten aldrig eget ansvar. I de fall handledaren … Denna lämnas till både VFU-handledare och seminarieledare i god tid före samtalet. I självvärderingen reflekterar studenten över sin pågående utveckling i relation till kursmålen och examensmålen. I samtalet deltar studenten, VFU-handledaren och seminarieledare.

Centrum för professionsutveckling i Huddinge - Pedagog

Den . 2(3) verksamhetsförlagda utbildningen.

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med

Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) tel 016-15 32 00 VFU-samordnaren meddelar dig som är handledare när studenten ska ha sin VFU. Studenten har sedan i uppdrag att ta kontakt med handledaren, senast en vecka före VFU-perioden börjar. Om studenten uteblir kontaktar du VFU-samordnaren (eller kursansvarig eller VFUkoordinator) snarast, dock senast en vecka innan VFU-perioden startar. handledaren inte har ett konto klicka på https://vfu.su.se och därefter på EduID för att skapa ett konto. € Kontakt med VFU-handledare När studenten har fått sin placering kontaktar studenten omgående sin handledare för att göra ett besök på sin förskola eller skola för att tillsammans med VFU-handledaren planera VFU:n. 11 Utmaningar för både hfu-lärare och vfu-handledare Det är viktigt att betona att modellen inte innebär attreflektion endast sker inom den hfu-integrerande delen.

I detta ingår att studenten får auskultera, att ge studenten stöd i planeringen av undervisningen, att observera studenten i lärarrollen och att tillsammans reflektera kring gjorda erfarenheter. Denna lämnas till både VFU-handledare och seminarieledare i god tid före samtalet.
Bjornberg bridge

Vfu handledare södertörn

Samspelet lärarstuderande-handledare. Den . 2(3) verksamhetsförlagda utbildningen. VFU-handboken Från novis Under VFU:n får du möjlighet att pröva nya aktiviteter och pedagogiska metoder. Med stöd av en VFU-handledare utvecklas du i din yrkesroll som förskollärare eller grundlärare med inriktning mot fritidshem . Jag arbetar som barnskötare och studerar till förskollärare en dag i veckan på Södertörns högskola.

Ansvarar för att varje placerad student får en handledare som uppfyller de krav som vid varje tidpunkt ställs på handledare. Anmäla utbildningsbehov av handledare till VFU-samordnaren. Studentens VFU-handledare ansvarar för att handleda studenten under hela VFU-perioden. I detta ingår att studenten får auskultera, att ge studenten stöd i planeringen av undervisningen, att observera studenten i lärarrollen och att tillsammans reflektera kring gjorda erfarenheter. Denna lämnas till både VFU-handledare och seminarieledare i god tid före samtalet. I självvärderingen reflekterar studenten över sin pågående utveckling i relation till kursmålen och examensmålen. I samtalet deltar studenten, VFU-handledaren och seminarieledare.
Magsjuka syskon

Nätverksträffar retorik med grannskolorna. Tal om retorik på Rival för hela område 3, med över 600 i publiken. Jag vill tacka min handledare och de lärare på Södertörn som har väglett mig under denna tid samt de informanter som deltog i undersökningen genom observationer, intervjuer och frågeformulär. Speciellt tack till min handledare under min VFU som väglett mig och introducerat mig för andra lärare. VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

Totalt är 21 studenter och 34 handledare berörda av Vårterminens VFU. De ombads alla svara på enkätfrågor som skickades ut 200526.
Vem ager tesla


05 Handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen

Introduktionsutbildning Erbjuds varje termin och omfattar totalt ca 5 timmar.

Guru, kritisk vän och förebild - DiVA

Till varje seminariegrupp är en specifik lärare kopplad. När en handledare har frågor eller behov av stöd är det till seminarieläraren hen ska vända sig.

Handledare Professor Lars Trägårdh Lektor Elisabeth Christiansson  VFU är den del av utbildningen som du gör på förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Med stöd av en handledare introduceras du för lärarens yrkesroll. Under VFU:n får du öva och utveckla dina färdigheter och förmågor. Samtidigt som du får hjälp att reflektera över din egen utvecklingsprocess. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser.