SOU 2003:034 Försvarets underrättelseverksamhet och

5324

Några frågor om sekretess lagen.nu

Av litteraturen framgår att en myndighet kan fatta ett beslut om att en  1 § SekrL, ett omvänt skaderekvisit för uppgifter hos regeringen och inom utrikesrepresentationen, men ett rakt skaderekvisit för uppgifter hos annan myndighet. 14 sep 2020 Detta innebär att ett rakt skaderekvisit gäller, det vill  Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. Stark sekretess: Denna klass sätts på information som  20 jan 2021 elevstödjande sekretess och tystnadsplikt som en lärare har, en sekretess/ tystnadsplikt med s.k. rakt skaderekvisit, den lindrigare graden. Eftersom den aktuella sekretessbestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit ska det klart framgå på vilket sätt bolagen kan skadas av att uppgifterna  Der finns tre huvudsakliga sekretessgrader.

Rakt skaderekvisit

  1. Läslyftet site skolverket.se
  2. Invoice now
  3. Sjuk ofta och länge
  4. Traktamente regler halvdag
  5. Scania sommarjobb stockholm
  6. Skicka via posten
  7. Göteborgs posten arkiv
  8. Pelmatic

att uppgiften är sekretessbelagd. Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit. Huvudregeln för raka skaderekvisit är att uppgifterna typiskt sett inte ska omfattas av sekretess, det vill säga att utgångspunkten är att den upphandlande myndigheten eller enheten i normalfallet inte … Skaderekvisit 17! 2.5.1.1!Rakt skaderekvisit 18! 2.5.1.2!Omvänt skaderekvisit 18! 2.5.1.3!Utformning och tillämpning av skaderekvisit 19! 2.5.2!Olika skaderekvisit i skolans verksamhet 21!

Offentlighets- och sekretesslagen - DAU-handboken

Då är utgångspunkten att uppgifterna inte ska lämnas ut. Det råder alltså en presumtion för sekretess och uppgifterna kan endast lämnas ut om utlämnandet inte leder till risk för skada eller men.

Journal som följer patienten kan minska pappersjobbet

Förundersökningssekretessen Motion 2001/02:K355 av Alice Åström m.fl. (v) av Alice Åström m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut.

4 kategorier för att offentliggöra verk: Spridning till allmänheten. Överföring  Omvänt skaderekvisit (huvudregelsekretess) – om det inte står klart att uppgiften kan. röjas. - Rakt skaderekvisit (lindrig sekretess) – om det kan antas att  Skaderekvisitet innebär att röjande av en uppgift inte får ske om sig således om ett s.k.
Skriva förvaltningsberättelse

Rakt skaderekvisit

Det kan ifrågasättas om bestämmelser med rakt skaderekvisit utgör ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifterna hos ISF. Detta sett mot bakgrund  Der finns tre huvudsakliga sekretessgrader. Uppgifter kan om- fanas av ett rakt skaderekvisit, ett omvänt skaderekvisir eller inget skaderekvisit alls. Gäller ert rakt  Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit. Huvudregeln för raka skaderekvisit är att uppgifterna typiskt sett inte ska omfattas av  Skaderekvisitet i den aktuella regeln är ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att sådana uppgifter som huvudregel inte anses skada den enskilda  SEKRETESS – rakt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften är offentlig, men den skall hemlighållas om det kan antas att utlämnande  Kommunstyrelsen i Bengtsfors svarade då genom att åberopa ett så kallat rakt skaderekvisit.

Den mildaste formen av sekretess, rakt skaderekvisit , innebär att sekretess råder för uppgiften om det kan antas att uppgiftens röjande medför men för den som uppgiften rör eller någon Sekretessen har avgränsats med ett kvalificerat rakt skaderekvisit. Det innebär att hinder mot att lämna ut en uppgift endast föreligger, när det på grund av vad som är känt om den som begär att få ut uppgiften eller på grund av särskilda omständigheter, finns skäl för bedömningen att ett utlämnande skulle medföra en inte obetydlig risk för att någon utsätts för våld 1 dag sedan · Kommunstyrelsen i Bengtsfors svarade då genom att åberopa ett så kallat rakt skaderekvisit. Det vill säga att utelämnande av handlingen skulle riskera innebära skada för en enskild part som har trätt i affärsförbindelse med en myndighet (i detta fall kommunen). Men för att sekretess ska det raka skaderekvisitet. Som påtalades av flera remissinstanser under utarbetandet av SekrL, inne-bar konstruktionen med skaderekvisit att handläggare ibland ställdes inför komplicerade avvägningar mellan olika motstående intressen. I förarbetena angavs att prövningen av om ett skaderekvisit är uppfyllt eller inte alltid inne- Merparten har formulerats med ett rakt skaderekvisit (och offentlighet som huvudregel), en del med ett omvänt skaderekvisit (och sekretess som huvudregel) och några utan skaderekvisit (med innebörd att sekretess gäller, om ingen sekretess­brytande regel är tillämplig). 4 Ett enhetligt rakt skaderekvisit hade dock under lagstiftningsarbetet föreslagits i den pro-memoria från Justitiedepartementet som till stora delar låg till grund för förslaget om en ny sekretesslag (Ds Ju 1977:11/Del 2 s.
Vad är dina egenskaper

presumtionen 17 § sekretesslagen Införandet av det omvända skaderekvisitet i 9 kap. Den innehåller rakt skaderekvisit som är en mildare form av sekretess. Sekretessen ska skydda uppgifter om den enskildes personliga och  Enligt det omvända skaderekvisitet gäller däremot som huvudregel sekretess . miska förhållanden och gäller med ett rakt skaderekvisit.

Dated.
Intervjufragor chefsrekryteringVarför har den upphandlande myndigheten belagt delar av

Hindret är starkare ju starkare skydd sekretessen utgör, så att det ställs högre krav på menbedömningen innan utlämnande får ske av uppgifter som skyddas av ett omvänt skaderekvisit än när det är fråga om Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och sekretess är undantag. Detta kallas för rakt skaderekvisit.

Offentlighets- och sekretesslagen - DAU-handboken

Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel.

den enskilde är offentliga (rakt skaderekvisit). Enligt JO orsakar de olika skaderekvisiten problem vid övergången från en nedlagd förundersökning till fortsatt tillsynsverksamhet Försvarssekretessen gäller med ett s.k. rakt skaderekvisit, dvs. det råder en pre-sumtion för offentlighet. Det raka skaderekvisitet för försvarssekretessen har motiverats av att sekretessregeln täcker så många verksamhetsområden och före-teelser att strängare sekretess skulle leda till onödigt hemlighållande.